koszty przeprowadzki

Czy można zaliczyć w koszty działalności firmy wynagrodzenie wypłacane żonie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, jeżeli wcześniej ustanowiono rozdzielność majątkową? Czy w tym roku firmy nietworzące funduszu socjalnego będą mogły zakupić bony świąteczne dla pracowników i zaliczyć poniesione wydatki w koszty uzyskania przychodów? SĄD NAJWYŻSZY o skuteczności wypowiedzenia zmieniającego niezależnie od woli koszty przeprowadzki Czy wydatki na zakup tablic informacyjnych z danymi firmy, umieszczonych na budynku, będą stanowiły koszty reklamy? W jaki sposób ustala się koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów, które zostały objęte w wyniku podziału spółki? Czy różnice kursowe wynikające z kompensaty zobowiązań i należności stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy zakup jednej butelki alkoholu, w celu przekazania kontrahentowi, stanowi koszt uzyskania przychodu dla firmy? Czy można zaksięgować ten wydatek jako koszty reklamy i reprezentacji? Czy koszty związane z zakupem bonów towarowych stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu? Podatnicy, których przychody lub koszty bilansowe przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 2 mln euro, będą musieli przygotować dokumentację dla poszczególnych transakcji kontrolowanych. W ostatnich miesiącach obserwujemy, że organy podatkowe jednolicie potwierdzają, że wydatki na pakiety medyczne dla rodzin pracowników stanowią koszty podatkowe. Czy pracodawca może zastosować podwójne koszty uzyskania przychodów, jeżeli zawarł z tym samym pracownikiem dwie umowy o pracę? Czy wypłacona małżonkowi zmarłego pracownika odprawa pośmiertna stanowi koszt uzyskania przychodu dla dokonującego wypłaty? Czy zapłaconą kaucję dotyczącą wynajmu lokalu, w którym podatnik ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą, można zaksięgować w koszty uzyskania przychodów? Wartość świadczenia uzyskanego przez pracownika z tego tytułu została określona w ustawie o PIT i wynosi 250 zł lub 400 zł miesięcznie, w zależności od pojemności silnika. Czy w związku z przebywaniem na chorobowym przez ponad miesiąc, strażakowi przysługują koszty uzyskania przychodów za ten miesiąc? W efekcie wyrok NSA może być istotnym argumentem dla podatników w sporach z fiskusem w podobnych sprawach, lecz nie powinien być rozszerzany na klasyczne koszty serwisowania najmowanych samochodów. Czy wykład prowadzony przez nauczyciela akademickiego może być przedmiotem prawa autorskiego? Czy można w tej sytuacji zastosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodów? Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów karę umowną zapłaconą z tytułu niedotrzymania terminu wykonania usługi? Czy na podstawie faktur wysłanych mailem, bez podpisu, mamy możliwość zaliczenia kwoty z takiej faktury w koszty uzyskania przychodu? Czy z takiej faktury możemy odliczyć VAT? Czy opłatę za kurs prawa jazdy C, podnoszący kwalifikacje pracownika, mogę zaliczyć w koszty i czy jest to przychód pracownika? Czy koszty postępowania sądowego prowadzonego przez spółkę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Czy firma może pokrywać pracownikom koszty dojazdu na okresowe badania lekarskie? Czy koszty te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Czy uczelnia, jako płatnik, może zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów od wynagrodzenia nauczyciela akademickiego, wypłacanego za okres urlopu naukowego? Kiedy wydatki pracodawcy na ubranie pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów? Prowadzę działalność gospodarczą. Zatrudniłam na podstawie umowy o pracę swojego męża. Czy mam możliwość uznania za koszty uzyskania przychodów świadczenia urlopowego wypłaconego małżonkowi? Czym się różni pracownik oddelegowany od pracownika w delegacji i w podróży służbowej? Czy ich sytuacja prawna jest taka sama? Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej opodatkowania dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Czy takie dofinansowanie podlega u mnie opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych? Czy wydatki na urządzenia zainstalowane w mieszkaniu pracownika (komputer, .) możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Prowadzę kancelarię radcy prawnego (prowadzę księgę przychodów i rozchodów). Jakie koszty będą dla mnie kosztami pośrednimi, a jakie bezpośrednimi? Jak rozliczyć i zaksięgować jazdę lokalną odbytą prywatnym samochodem pracownika w celu służbowym? Otrzymaliśmy kredyt na zakup środka trwałego, który został częściowo sfinansowany dotacją. Czy odsetki od tego kredytu, w części sfinansowanej dotacją, stanowią w całości koszty uzyskania przychodu? Koszty pozyskania finansowania zewnętrznego. Koszty prowizji bankowych. Leasingujemy w firmie samochody osobowe. Czy należy prowadzić ewidencję przebiegu tych pojazdów, czy też można koszty paliwa w całości zaliczać do kosztów podatkowych? W związku z prowadzonym postępowaniem sądowym poniosłem określone wydatki. Czy mogę uznać je za koszty uzyskania przychodów, jeśli występuję w sprawie jako dłużnik? Dzięki naszemu networkowi międzynarodowych firm przeprowadzonych jesteśmy w stanie dokonać przeprowadzki Twoich mebli i całego dobytku w Rio de Janeiro i za granicą. Czy mogę wprowadzić do ewidencji i amortyzować samochód kupiony na kredyt? Czy odsetki od kredytu mogę uznać za koszty uzyskania przychodów? Pracodawca opłaca grupowe ubezpieczenie pracownicze za swoich pracowników. Czy poniesione z tego tytułu koszty podatnik może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu i zmniejszyć podstawę opodatkowania? Koszty nabycia usług doradczych, reklamowych przy transakcjach nabycia udziałów / akcji. W ewentualnym procesie sąd będzie badał przede wszystkim zasadność podwyżki. Właściciel będzie musiał wykazać, że taka podwyżka jest uzasadniona ze względu. Na koszty utrzymania nieruchomości. Nadszedł czas na blogowe przeprowadzki – kontynuacji bloga „Podatki bezpośrednie i pośrednie” odnajdą Państwo od jutra pod tym linkiem. Prowadzę księgę przychodów memoriałów. Czy koszty dotyczące? Października, które nie zostały uwzględnione w tym miesiącu, mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącach następnych?