brakowanie dokumentacji

• Ma doświadczenie związane z instrukcją kancelaryjną, wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, oraz w archiwizacji dokumentacji niejawnej, technicznej, audiowizualnej i elektronicznej. Wypełniony blankiet stwierdzający wypożyczenie określonej dokumentacji poza archiwum lub składnicę akt Odrębna fizycznie jednostka dokumentacji (księga, teczka, podszyt, mapa, fotografia, krążek taśmy magnetofonowej i filmowej, dyskietka). Brakowanie dokumentacji http://www.archeon.pl/brakowanie-dokumentacji.html niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania IV. Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać? H) Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych. G) Wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych. VII. Sporządzanie wniosku na brakowanie – ćwiczenia praktyczne Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego Całość dokumentacji obejmująca zarówno materiały archiwalne, jak i dokumentację niearchiwalną Zmiany w zakresie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie Ocena wartości dokumentacji przez zaliczanie jej do odpowiednich kategorii archiwalnych i nadanie jednostkom archiwalnym stosownych symboli kwalifikacyjnych Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym Podział dokumentacji na grupy rzeczowe ustalone przez twórcę zespołu w jednolitym rzeczowym wykazie akt przez nadanie jednostkom archiwalnym stosownych symboli klasyfikacyjnych. Księgi, repertoria, kartoteki, spisy, rejestry, skorowidze służące w kancelarii lub registraturze do rejestracji, wyszukiwania i kontroli obiegu dokumentacji Wykonujemy także: fumigację dokumentów, skanowanie dokumentacji, niszczenie dokumentacji, porządkowanie oraz brakowanie dokumentacji. Polega na ocenie jej przydatności dla celów praktycznych, wydzieleniu dokumentacji nieprzydatnej i przekazaniu jej na makulaturę. Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych. Badanie dokumentacji twórcy zespołu archiwalnego w celu oceny jej wartości i ustalenia jej kwalifikacji archiwalnej Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym VI. Typowanie dokumentacji do zniszczenia